Skip to content Skip to footer

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİRİŞ

Alfasen Makine Mühendislik Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ. (Alfasen) olarak alfasen.com internet sitesi (site) kullanıcılarının hizmetlerimizden güvenli ve hukuka uygun olarak faydalanmalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda işbu Alfasen Gizlilik Politikası (“Politika”), kullanıcıların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sitenin çerez politikası işbu politikanın ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır.

AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Politika’nın amacı, Alfasen tarafından işletilmekte olan alfasen.com internet sitesi ile işletilmesi sırasında site üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte (“İlgili Kişi”) olarak anılacaktır) tarafından Alfasen ile paylaşılan veya Alfasen, İlgili Kişi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu politika ile kişisel verilerin Alfasen tarafından toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklar açıklamaktadır.

Sitede yer alan hizmetlerden faydalanılması ve sitede hesap oluşturulması suretiyle işbu politika ve Kullanıcı Sözleşmesi kabul edilmiş ve Alfasen’nin kişisel verileri toplamasına, kullanmasına, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmasına, muhafaza etmesine ve korumasına rıza gösterilmiş olur.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

Alfasen, İlgili Kişi tarafından sağlanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işleyecektir:

Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,

Bu platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,

Üye ile kurulan Kullanıcı Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

İlgili Kişi’nin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitenin işleyişinin iyileştirilmesi,

Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Alfasen tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

Alfasen tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Alfasen ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Alfasen’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi,

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLER

Aşağıda Alfasen tarafından mevzuatın izin verdiği ve durumun gerektirdiği koşullarda işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

1.Üye, Potansiyel Üye Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
2.Çevrimiçi Ziyaretçi İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
3.Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
4.Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi, Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza Görsel Bilgi: Fotoğraf

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, site üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu politikada belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından alfasen.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Alfasen tarafından belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Alfasen, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Alfasen, site aracılığıyla işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. Maddeleriyle Türk Ceza Kanunu’nun 138.maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Alfasen tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Alfasen tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Alfasen, işbu politikada her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni politikanın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu politikadaki değişikliklerden haberdar olmaları için üyelere bildirim yapmayı taahhüt eder.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez, ziyaret edilen bir web sitesi tarafından kullanıcının bilgisayarında depolanan bilgilerdir. Çerezlerin kullanım amacı; kullanıcının yaptığı tercihleri hatırlamak, sitenin performansını arttırmak ve site/mobil uygulama kullanımını kişiselleştirmektir.

Bu kullanım parola kaydeden ve site/mobil uygulama oturumunu sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyarette birden fazla kez parola girilmesine gerek duymayan çerezleri ve site/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerde kullanıcıyı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Çerez politikası, işbu gizlilik politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.

ÇEREZ TERCİHLERİNİN YÖNETİMİ

Alfasen, üyelerin kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, sitenin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde sitenin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabilecektir

Sitede kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, siteyi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin siteye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.